Reklamacje

Tryb i zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Klientów

Klient Banku Spółdzielczego w Iłowej zwanego dalej Bankiem ma możliwość złożenia reklamacji, czyli wystąpienia zawierającego zastrzeżenia dotyczące świadczonych usług lub działalności Banku, a Bank ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji według poniższych zasad:

1.    W celu umożliwienia Bankowi rzetelnego rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien zgłosić reklamację niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia.
2.    Reklamacja powinna zawierać istotne dla rozpatrzenia sprawy zastrzeżenia oraz dane adresowe Klienta.
3.    Klient może składać reklamację:
1) w formie pisemnej – osobiście lub przesyłką pocztową w rozumieniu art.3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. –  Prawo pocztowe (Dz.U.poz.1529);
2) ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w placówce Banku;
3) w formie elektronicznej – na adres: poczta@bsilowa.pl
4.    Bieg terminu rozpatrzenia reklamacji rozpoczyna się w dniu wpływu reklamacji od Klienta, w sposób określony w pkt. 3.  
5. Reklamacja przekazana do Banku jest rozpatrywana w sposób zapewniający wydanie niezależnego i obiektywnego rozstrzygnięcia zastrzeżenia w niej zawartego.
6.    Bank udziela odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie do 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
7.    W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy, zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i termin 30-dniowy nie może zostać dotrzymany, Bank informuje Klienta o przyczynie opóźnienia, wskazując okoliczności które muszą zostać ustalone oraz przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 60 dni od daty otrzymania reklamacji.
8.       W przypadku niedotrzymania terminu określonego w pkt. 6, a w określonych przypadkach terminu określonego w pkt. 7, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.
9.    Powiadomienie o sposobie rozpatrzenia reklamacji sporządzane jest w formie pisemnej i wysyłane do Klienta za pośrednictwem poczty z potwierdzeniem odbioru bądź w innej formie uzgodnionej z Klientem.
10.     W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji Klient ma możliwość:
a)  odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi do Powiatowego Rzecznika Konsumentów;
b) skorzystania z instytucji mediacji przed Rzecznikiem Finansowym albo sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego lub   Związku Banków Polskich;
c)  wystąpieniem z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego;
d) wystąpieniem z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany i sądu miejscowo   właściwego do rozpatrzenia sprawy.
11. Bank Spółdzielczy w Iłowej podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego

Kursy walut

Kursy walut2018-12-17
1 EUR4.1524
1 USD3.6598
1 CHF3.6632
1 GBP4.6009
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,65
WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBOR 3M 1,72
więcej