FUNDUSZ WSPARCIA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH

FUNDUSZ WSPARCIA KREDYTOBIORCÓW  KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH

 

 1. FORMA POMOCY:

Wsparcie w spłacie miesięcznych rat kredytu:

 • przeznaczone na spłatę zobowiązań Kredytobiorcy
 • okres wparcia nie dłuższy niż 36 m-cy
 • wysokość Wsparcia: równowartość 36 rat kapitałowo-odsetkowych Kredytu mieszkaniowego, wypłacane w ratach miesięcznych( maksymalnie 2.000,00 zł miesięcznie)

Pożyczka na spłatę zadłużenia:

 • przeznaczone na spłatę zobowiązań Kredytobiorcy, który dokonał sprzedaży kredytowanej nieruchomości, a kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryła całego zobowiązania Kredytobiorcy z tytułu kredytu mieszkaniowego
 • wysokość Pożyczki nie może przekroczyć kwoty 72.000,00 zł

 

 1. Warunki ubiegania się o Wsparcie lub Pożyczkę

O wsparcie/pożyczkę mogą ubiegać się kredytobiorcy, którzy spełniają jeden z warunków:

 • co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego w dniu złożenia wniosku,
 • miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego przekraczają 50% miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego lub
 • miesięczny dochód gospodarstwa domowego pomniejszony o miesięczne koszty obsługi Kredytu mieszkaniowego nie przekracza kwoty:
  • 1552 zł /os. gospodarstwie 1 os.
  • 1200 zł/os. w gospodarstwach wieloosobowych.
 1. Kiedy nie można skorzystać z Funduszu wsparcia Kredytobiorców?

 

Wsparcie z Funduszu wsparcia Kredytobiorców nie zostanie udzielone jeżeli:

 • utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z Kredytobiorców nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem lub z winy Kredytobiorcy;
 • umowa kredytu została wypowiedziana przed złożeniem wniosku;
 • w chwili złożenia wniosku lub w okresie 6 m-cy przed złożeniem wniosku o Wsparcie kredytobiorca:
 • był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • posiadał spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 • posiadał roszczenie o przeniesienie na niego prawa własności lokalu mieszkaniowego , domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;
 • kredyt mieszkaniowy został spłacony;
 • za okres, w którym co najmniej jednemu z Kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty Pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy;
 • prowadzone są czynności egzekucyjne z nieruchomości, będącej przedmiotem kredytowania;
 • nieruchomość, która była przedmiotem kredytowania została sprzedana;
 • jeden kredytobiorca otrzymuje wsparcie na zasadach określonych w ustawie, chyba że wsparcie nie jest już udzielane, a jego okres nie przekroczył 35 m-cy.
 1. Czy Wsparcie/Pożyczka jest zwrotne?

 

 • udzielone Wsparcie/ Pożyczka na spłatę zadłużenia podlega zwrotowi;
 • zwrot Wsparcia/Pożyczki rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynęły 2 lata od wypłaty ostatniej raty Wsparcia lub Pożyczki na spłatę zadłużenia;
 • okres spłaty wynosi 144 równe nieoprocentowane miesięczne raty;
 • Spłata przez kredytobiorcę bez opóźnień 100 rat, skutkuje umorzeniem pozostałej części rat wsparcia lub pożyczki.

 

Wniosek do pobrania.