PROMOCYJNA LOKATA NA NOWE ŚRODKI – 6 MIESIĘCZNA

Bądź z Nami

Łączymy tradycję i polski kapitał 

 

 BANK  SPÓŁDZIELCZY  W IŁOWEJ 

 SERDECZNIE ZAPRASZA

 Klientów Indywidualnych

na promocję lokaty terminowej

„LOKATA NA NOWE ŚRODKI– 6 MIESIĘCZNA„

DLA STAŁYCH I NOWYCH KLIENTÓW BS IŁOWA

w dniach od 05.09.2022r. do 05.10.2022r.

 

Lokata do  - max 200 000,00  PLN

Oprocentowanie stałe w stosunku rocznym  - 5,50 % (promocja dotyczy oprocentowania
w pierwszym okresie zadeklarowania)

Okres trwania lokaty – 6 miesięcy

Lokata jest odnawialna - Zakończona lokata zostanie automatycznie przedłużona na taki sam okres, na warunkach i oprocentowaniu aktualnym w dniu odnowienia lokaty (zgodnie z obowiązującą „Tabelą oprocentowania lokat terminowych i środków na rachunkach bankowych w BS Iłowa” – takie jak dla lokaty standardowej)

Wcześniejsza wypłata środków skutkuje niewypłaceniem odsetek.

Do zawarcia lokaty na nowe środki uprawnieni są Klienci deponujący nowe środki, tj. nadwyżkę ponad łączne saldo środków zgromadzonych na należących do nich rachunkach oszczędnościowo – rozliczeniowych, oszczędnościowych, lokatach terminowych prowadzonych w złotych polskich, według stanu na 05 września 2022 r. Łączna kwota lokat nie może przekroczyć różnicy pomiędzy saldem bieżącym tych rachunków, a saldem z 05

września 2022r.

Możliwość zakładania lokaty wyłącznie w placówkach Banku Spółdzielczego w Iłowej.

                                                                                                                      ZAPRASZAMY

 

REGULAMIN LOKATY „NA NOWE ŚRODKI – 6 MIESIĘCZNEJ”

§ 1 .
1. Rachunek lokaty przeznaczony jest do gromadzenia środków pieniężnych na warunkach określonych w Umowie i potwierdzeniu otwarcia lokaty.
2. Bank ustalił maksymalną kwotę lokaty, której wysokość określona jest w „Ofercie promocyjnej lokaty na nowe środki”.
3. Otwarcie rachunku lokaty odbywa się w momencie wpłaty środków na ten rachunek.
4. Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty, dla lokat zawieranych w placówce Banku, podpisywane jest przez Posiadacza rachunku lub pełnomocnika.
§ 2 .
1. Lokata ma charakter odnawialny, co oznacza, że po upływie okresu umownego, lokata jest automatycznie odnawiana na taki sam okres umowny chyba że Posiadacz rachunku w Umowie/potwierdzeniu otwarcia lokaty określi inaczej, na warunkach przewidzianych dla lokaty standardowej, obowiązujących w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu umownego, przy czym maksymalny okres odnowienia lokaty wynosi 114 miesięcy. Dla lokat automatycznie odnawialnych za początek kolejnego okresu umownego przyjmuje się dzień zapadalności poprzedniego okresu umownego.
2. Gdy dzień dostępności środków w przypadku wypłaty przypada w dniu niebędącym dniem roboczym, to dzień dostępności środków przesuwa się na pierwszy dzień roboczy przypadający po tym dniu, przy czym zasady tej nie stosuje się w przypadku lokat z możliwością odnawiania na kolejny taki sam okres umowny, o których mowa w ust 1.

§ 3 .
1. Posiadacz rachunku ma prawo złożyć dyspozycję wypłaty środków z rachunku lokaty przed upływem okresu umownego, co oznacza wypowiedzenie Umowy w zakresie rachunku lokaty ze skutkiem natychmiastowym.
2. Wcześniejsza wypłata środków lokaty w pierwszym okresie trwania skutkuje niewypłaceniem odsetek.
3. Wcześniejsza wypłata środków lokaty w kolejnych okresach trwania skutkuje wypłaceniem odsetek w wysokości oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach a’vista od kwoty lokaty.
§ 4 .
1. Wypłata środków następuje na rachunek wskazany w Umowie lokaty/ potwierdzeniu otwarcia lokaty, po otrzymaniu dyspozycji Posiadacza rachunku, o ile postanowienia Umowy lokaty nie stanowią inaczej.
2. W umownym okresie przechowywania środków pieniężnych na rachunku lokaty Bank:
1) nie przyjmuje wpłat uzupełniających;
2) nie dokonuje częściowych wypłat.
3. Wpłata na rachunek lokaty jest dokonywana w walucie PLN.

§ 5 .
1. W przypadku lokaty odnawialnej, jeżeli środki pieniężne nie zostaną podjęte do upływu maksymalnego okresu odnowienia tj. 114 miesięcy oraz Posiadacz rachunku nie wskazał rachunku, na który przelać należy środki - kapitał oraz odsetki, po okresie zapadalności, środki przeksięgowane zostaną na rachunek nieoprocentowany.
2. Bank na wniosek Posiadacza rachunku dokona przelewu środków, o których mowa w ust. 1 na wskazany przez Posiadacza rachunku rachunek bankowy.