Skip to main content
 • Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Tryb i warunki otrzymania świadczenia pieniężnego  z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ramach obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów


Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Iłowej , tak jak w pozostałych bankach krajowych, są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG), zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 842) według następujących zasad:

 1. Gwarancjom BFG podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów:
  - osoby fizyczne,
  - osoby prawne,
  - jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
  - szkolne kasy oszczędnościowe,
  - pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe,
  - rady rodziców.

 2. W przypadku prowadzenia przez Bank jednego rachunku dla kilku osób (rachunek wspólny), deponentem jest każda z tych osób – w granicach określonych w umowie rachunku, a w przypadku braku postanowień umownych lub przepisów w tym zakresie – w częściach równych;

 3. W przypadku prowadzenia przez Bank rachunku powierniczego, deponentem jest każdy z powierzających w granicach wynikających z ich udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku, a w granicach pozostałej kwoty deponentem jest powiernik;

 4. Gwarancjami BFG w 100 % objęte są depozyty zgromadzone w Banku przez jednego deponenta, według stanu na dzień zawieszenia działalności Banku, do wysokości równowartości w złotych 100 000 EUR, obliczanej według kursu średniego NBP z dnia spełnienia warunku gwarancji, tj. wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności Banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości;

 5. Środkami objętymi ochroną gwarancyjną, są środki w złotych lub w walucie obcej;

 6. Wartość środków objętych ochroną gwarancyjną, powiększonych o odsetki naliczone do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie, niezależnie od terminu ich wymagalności, ustala się według stanu na początek dnia spełnienia warunku gwarancji;

 7. Środki pieniężne zgromadzone w Banku traktowane są jako jeden depozyt, niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący oraz terminową lokatę oszczędnościową);

 8. W przypadku rachunków wspólnych każdemu ze współposiadaczy rachunku przysługuje odrębna kwota gwarantowana w wysokości równowartości 100 000 EUR;

 9. Gwarancjami BFG nie są objęte środki środki pieniężne i należności:
  - Skarbu Państwa,
  - Narodowego Banku Polskiego,
  - banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych, o których mowa w ustawie - Prawo bankowe,
  - kas i Kasy Krajowej
  - Funduszu,
  - instytucji finansowych,
  - firm inwestycyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 575/2013, i uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 tego rozporządzenia (rozporządzenie nr 575/2013 to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie  wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.),
  - osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez  Bank,
  - krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów reasekuracji, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019r. poz. 381,730 i 2217),
  - funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95),
  - otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 105),
  - jednostek samorządu terytorialnego,
  - organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw;

 10. Środki objęte ochroną gwarancyjną są:
  - środki pieniężne zgromadzone przez deponenta na rachunkach bankowych, w przypadku których deponent jest stroną umowy rachunku bankowego;
  - inne należności deponenta wynikające z czynności bankowych, o których mowa w art.5ust.1pkt1, 2i6ustawy –Prawo bankowe;
  - kwoty, o których mowa w art.55ust.1 pkt 1 i art.56 ust.1 ustawy –Prawo bankowe, z zastrzeżeniem art.52,o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji;
  - należności deponenta wynikające z bankowych papierów wartościowych, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez emitenta lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art.9 ust.1ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o ile zostały wyemitowane przed dniem 2lipca 2014r.

 11. Ochrona gwarancyjna nie obejmuje:
  - środków wpłaconych do banku spółdzielczego tytułem udziałów, wpisowego i w kładów członkowskich;
  - środków deponenta, jeżeli środki te znajdują się na rachunkach bankowych, na których w okresie 2lat przed dniem spełnienia warunku gwarancji nie dokonano obrotów poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub opłat, a ich suma jest niższa niż równowartość w złotych 2,5 euro –jeżeli byłyby to jedyne środki deponenta objęte ochroną gwarancyjną;
  - pieniądza elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19sierpnia 2011r.ousługach płatniczych (Dz.U.z2019r. poz. 659, 730 i 1495) oraz środków pieniężnych otrzymanych w zamian za pieniądz elektroniczny, ok których mowa w art.7ust.1tej ustawy.

 12. Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski;

 13. Gwarancjami BFG nie są objęte także produkty, w przypadku których Bank jedynie pośredniczy w ich sprzedaży, jak np.: jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe;

 14. Świadczenie pieniężne, gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest płatne w złotych, w terminie 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji;

 15. Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji;

 16. Kontakt z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym
  Adres
  ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
  00-546 Warszawa

  Telefon - Kontakt w sprawie zasad gwarantowania depozytów
  22 58 30 942
  22 58 30 943
  22 58 30 945

  Fax
  22 58 30 589

  E-mail
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Iłowej, tel. 68 360 03 45, Oddział w Żarach tel. 68 363 09 00, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.