Finansowanie bieżącej działalności i inwestycji

 • Kredyt w rachunku bieżącym to możliwość skorzystania z dodatkowych funduszy na realizację bieżących potrzeb do wysokości udzielonego kredytu.

  Wybierając Kredyt w rachunku bieżącym zyskujesz:

  • dodatkowe finansowanie bieżących potrzeb wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej;
  • wygodę w dysponowaniu kredytem – automatyczną spłatę zadłużenia z każdego wpływu na rachunek;
  • kwota kredytu w wysokości średniomiesięcznych wpływów na rachunek;
  • kredyt jest udzielany na okres do 12 miesięcy z możliwością wielokrotnego przedłużania na dalsze analogiczne okresy, bez konieczności spłaty występującego zadłużenia w dniu zakończenia okresu kredytowania;
  • możliwość automatycznego odnowienia kredytu bez konieczności spłaty zadłużenia, występującego w dniu zakończenia okresu kredytowania;
  • możliwość indywidualnego ustalania zabezpieczenia spłaty kredytu;
 • Kredyt obrotowy jest kredytem o charakterze nieodnawialnym  przeznaczonym na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności

  Wybierając Kredyt obrotowy zyskujesz:

  • łatwy sposób na utrzymanie płynności finansowej
  • możliwość uzyskania dodatkowego źródła finansowania bieżącej działalności gospodarczej
  • harmonogram wypłaty i spłaty kredytu dostosowany do indywidualnych potrzeb kredytobiorcy
  • długi okres kredytowania – nawet do 60 miesięcy (przy kredytach z jednorazową spłatą kapitału – 24 m-ce)
  • indywidualne ustalane zabezpieczenia spłaty kredytu
 • Kredytowa Linia Hipoteczna to długoterminowy kredyt zabezpieczony hipotecznie. Kredyt może być przeznaczony na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością, w tym na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Iłowej lub innych bankach i towarzystwach leasingowych.

  Wybierając Kredytową Linię Hipoteczną zyskujesz:

  • możliwość otrzymania kredytu na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością;
  • wysoką kwotę kredytu do 2 000 000 zł lub do 50% wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia;
  • elastyczną formę finansowania potrzeb firmy w postaci kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym lub kredytu nieodnawialnego;
  • możliwość korzystania z limitu kredytowego w formie kredytu odnawialnego przez okres 5 lat (po tym okresie kredyt podlega ratalnej spłacie);
  • wygodny sposób dostępu do kapitału, bez konieczności przedstawiania biznesplanu
   i prognoz finansowych;
  • długi okres kredytowania  do 20 lat;
  • Zabezpieczenie:
  • hipoteka na nieruchomości mieszkalnej, komercyjnej lub działce budowlanej;
  • cesja z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych;
  • pełnomocnictwo do rachunku bieżącego;
  • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 • Kredyt Szybka inwestycja to najszybszy sposób na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z zakupem środków trwałych takich, jak: maszyny, urządzenia, środki transportu czy nieruchomości.

  Wybierając Kredyt Szybka Inwestycja zyskujesz:

  • możliwość sfinansowania zakupu m.in. środków transportu, maszyn i urządzeń, nieruchomości, remontu i modernizacji nieruchomości;
  • możliwość refinansowania nakładów już poniesionych, przy czym kredytem mogą być objęte środki trwałe zakupione w okresie 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku;
  • wysoką kwotę kredytu – nawet do 1 mln PLN;
  • kredyt nawet do 90% wartości inwestycji;
  • długi okres kredytowania nawet do 15 lat;
  • okres karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy;
  • minimum formalności związanych z udzieleniem kredytu – brak prognoz finansowych i biznesplanu.
 • Kredyt inwestycyjny to możliwość zrealizowania przedsięwzięć rozwojowych i przedsięwzięć inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego firmy.

  Wybierając Kredyt Inwestycyjny zyskujesz:

  • możliwość sfinansowania potrzeb inwestycyjnych związanych m.in. z:
   1. zakupem nowych lub używanych środków trwałych
   2. zakupem lub budową nieruchomości, w tym również modernizacją posiadanych nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością
   3. spłatą kredytu inwestycyjnego w innym banku
   4. wykupem środków trwałych z leasingu;
  • możliwość refinansowania poniesionych nakładów inwestycyjnych poniesionych
   na cele inwestycyjne w okresie do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku;
  • warunki kredytu dostosowane do indywidualnego charakteru realizowanej inwestycji;
  • niski negocjowany wkład własny;
  • długi okres kredytowania – nawet do 20 lat;
  • okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy oraz karencji w spłacie odsetek
   do 12 miesięcy;
 • Kredyt pomostowy Unia Biznes przeznaczony jest dla tych klientów Banku, którzy w związku z realizacją projektów inwestycyjnych ubiegają się o dotacje z funduszy Unii Europejskiej.

  Korzystając z Kredytu pomostowego zyskujesz:

  • możliwość udzielenia kredytu  na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, jak również na sfinansowanie VAT;
  • akceptowanie wzorów dokumentów obowiązujących w instytucji przyznającej wsparcie;
  • elastyczne formy spłaty kredytu w zależności od przyjętego w umowie o dofinansowanie modelu otrzymywania dotacji (zaliczki, refundacja);
  • zagwarantowanie długiego okres ważności promesy kredytowej do 9 miesięcy;
  • możliwość sfinansowania nawet do 100% wartości przedsięwzięcia;
  • udzielany jest na okres do 20 lat z okresem realizacji inwestycji do 5 lat;
  • zminimalizowanie formalności dokumentacyjnych na etapie składania wniosku kredytowego, aby zapewnić maksymalny komfort ubiegania się o dotacje unijne na inwestycje.
 • Gwarancje KFG

  Na podstawie podpisanej umowy z portfelowej linii gwarancyjnej de minimis w ramach Krajowego Funduszu Gwarancyjnego pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A., Bank Spółdzielczy w Iłowej może oferować przedsiębiorcom kredyty obrotowe oraz inwestycyjne zabezpieczone gwarancjami KFG.

  W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 na okres do 31 grudnia 2020 r.:

  • W przypadku obejmowania kredytu gwarancją bądź podwyższania kwoty kredytu objętego gwarancją w okresie do 31 grudnia 2020 r., kwota jednostkowej gwarancji spłaty kredytu stanowi nie więcej niż 80% kwoty kredytu,
  • Jednostkowa gwarancja KFG udzielona jest na czas określony. W przypadku obejmowania gwarancją kredytu obrotowego bądź przedłużania kredytu obrotowego objętego gwarancją w okresie od 19 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., gwarancja jest udzielana na okres nie dłuższy niż 39 miesięcy, natomiast gwarancja kredytu inwestycyjnego jest udzielana na okres nie dłuższy niż 99 miesięcy.
  • Gwarancja obejmuje okres nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony maksymalnie o trzy miesiące.
  • stawka opłaty prowizyjnej od nowo udzielanych gwarancji wynosi 0% za pierwszy roczny okres gwarancji.

  Jednocześnie informujemy, że Bank Gospodarstwa Krajowego odstępuje od pobierania prowizji od gwarancji już istniejących i należnych w okresie od 19 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

  Podstawowe parametry gwarancji KFG:

  • gwarancje dla Klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP wg definicji unijnej),
  • forma pomocy: pomoc de minimis,
  • możliwość objęcia gwarancją nowych oraz istniejących kredytów: obrotowych lub inwestycyjnych,
  • wysokość gwarancji do 80% kwoty kapitału kredytu,
  • maksymalna kwota gwarancji: 3,5 mln PLN (wraz z zaangażowaniem w gwarancje PLD oraz FG POIG),
  • opłata prowizyjna: stawka opłaty prowizyjnej należnej do zapłaty w terminie do 31 grudnia 2020 r. wynosi 0 %.
  • okres gwarancji:
   - 39 miesięcy dla kredytów obrotowych,
   - 99 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych,

  - Dopuszcza się możliwość dla kredytów inwestycyjnych spłacanych w ratach, by okres kredytowania był dłuższy niż okres ważności gwarancji pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia rzeczowego obowiązującego w całym okresie kredytowania, w postaci przedmiotu inwestycji z zastrzeżeniem, że okres kredytowania nie może być dłuższy niż 120 miesięcy

  • zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy (gdy zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka lub zastaw rejestrowy, BGK pobiera oświadczenie o wyrażeniu zgody na wstąpienie BGK, w prawa zaspokojonego wierzyciela).

  Bank Spółdzielczy w Iłowej na podstawie zawartej umowy o współpracy pomiędzy  Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. ma możliwość udzielania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, kredytów z zabezpieczeniem w formie gwarancji COSME.

  Podstawowe parametry gwarancji COSME:

  • gwarancje dla Klientów z sektora MŚP m. in. sektora rolno-spożywczego w tym również rolników indywidualnych,
  • możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów obrotowych i inwestycyjnych,
  • wysokość gwarancji to 80% kwoty kapitału kredytu,
  • maksymalna kwota gwarancji wynosi 480 tys. PLN,
  • maksymalna kwota kredytu wynosi 600 tys. PLN,
  • maksymalny okres obowiązywania gwarancji wynosi 27 miesięcy dla kredytu obrotowego lub 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego,
  • zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy,
  • zabezpieczenie kredytu może stanowić jedynie weksel in blanco Kredytobiorcy, pełnomocnictwo do rachunku bankowego lub poręczenie osoby trzeciej - bez zabezpieczeń rzeczowych,
  • opłata roczna na rzecz BGK z tytułu udzielenia gwarancji wynosi 1% od kwoty gwarancji,
  • gwarancja nie stanowi pomocy publicznej (de minimis).

  Niniejsze finansowanie jest możliwe dzięki Gwarancji, która została udzielona z programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI  ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.

  Zapraszamy do odwiedzenia  Banku Spółdzielczego w Iłowej

  GWARANCJE FG POIR – BIZNESMAX

  Bank Spółdzielczy w Iłowej na podstawie zawartej umowy o współpracy pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. ma możliwość udzielania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, kredytów z zabezpieczeniem w formie gwarancji FG POIR - Biznesmax.

  Podstawowe parametry gwarancji FG POIR:

  • gwarancje dla Klientów z sektora MŚP,
  • forma pomocy publicznej: pomoc de minimis albo regionalna pomoc inwestycyjna,
  • możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów inwestycyjnych i obrotowych,
  • wysokość gwarancji do 80% kwoty kapitału kredytu,
  • maksymalna kwota gwarancji: 2,5 mln EUR,
  • brak opłaty prowizyjnej na rzecz BGK z tytułu udzielenia gwarancji,
  • cel kredytu: sfinansowanie kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego,
  • okres gwarancji: do 20 lat z zastrzeżeniem ograniczeń zw. z pomocą publiczną,
  • zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy,
  • możliwość finansowania projektu inwestycyjnego o charakterze proekologicznym,
  • możliwość uzyskania dopłaty do oprocentowania kredytu w ramach dotacji z BGK (pomoc de minimis)

  Zapraszamy do odwiedzenia Banku Spółdzielczego w Iłowej

  Gwarancje AGRO

  Na podstawie podpisanej umowy portfelowej linii gwarancyjnej FGR  pomiędzy a Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A., Bank Spółdzielczy w Iłowej może oferować przedsiębiorcom kredyty inwestycyjne oraz obrotowe zabezpieczone gwarancjami AGRO.

  Najistotniejsze paramenty gwarancji

  1. Gwarancją może być objęty: kredyt inwestycyjny lub obrotowy w rachunku kredytowym (z wyłączeniem kredytów preferencyjnych).
  2. Docelowy kredytobiorca: rolnik, przetwórca produktów rolnych albo przetwórca produktów nierolnych.
  3. Cel kredytowania kredytu inwestycyjnego dla Kredytobiorcy będącego rolnikiem: sfinansowanie kosztów inwestycji w gospodarstwie rolnym.
  4. Cel kredytowania kredytu inwestycyjnego dla Kredytobiorcy będącego przetwórcą: sfinansowanie kosztów inwestycji w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych lub produktów nierolnych.
  5. Zakres gwarancji: do 80% kwoty kredytu, z zastrzeżeniem limitów kwotowych oraz limitów związanych z pomocą de minimis.
  6. Gwarancja udzielana jest w ramach:
   - pomocy publicznej, zgodnie z art. 81 rozporządzenia 1305/2013,
   - pomocy de minimis, zgodnie z rozporządzeniem 1407/2013 (dla przetwórców produktów nierolnych).

  Zapraszamy do odwiedzenia Banku Spółdzielczego w Iłowej

  GWARANCJE FGP

  Na podstawie podpisanej umowy portfelowej linii gwarancyjnej FGP pomiędzy  Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A, Bank Spółdzielczy w Iłowej może oferować przedsiębiorcom kredyty obrotowe zabezpieczone gwarancjami FGP.

  Najistotniejsze paramenty gwarancji

  • Gwarancją może być objęty: Gwarancją FGP objęte mogą być następujące kredyty obrotowe:
  • kredyt w rachunku bieżącym,
  • kredyt obrotowy – nieodnawialny w rachunku kredytowym,
  • kredyt obrotowy – rewolwingowy w rachunku kredytowym.
  • Docelowy kredytobiorca: średnim oraz dużym przedsiębiorcom
  • Okres kredytu: do 24 miesięcy
  • Okres gwarancji: do 27 miesięcy i nie dłuższy niż okres kredytu plus 3 miesiące
  • Prowizja na rzecz BGK: pobierana z góry za cały okres i wynosi od 0,25%
  • Gwarancja udzielana jest w ramach: pomocy publicznej.
  • Cel kredytowania: bieżące finansowanie swojej działalności gospodarczej albo finansowanie wydatków inwestycyjnych, które poprawiają płynność finansową
  • Zakres gwarancji: do 80% kwoty kredytu
  • Kwota gwarancji: 3,5 miliona złotych i nie może przekroczyć 200 mln złotych

  Zapraszamy do odwiedzenia Banku Spółdzielczego w Iłowej

 • Do pobrania:

  Uwaga plik w formacie PDF - do otworzenia wymagany darmowy program Adobe Reader.