Pomnażanie kapitału

 • Rachunki lokat terminowych prowadzone są jako lokaty:
  - krótkoterminowe - na okresy umowne : do 1 tygodnia, 2 tygodniowe, 3 tygodniowe, 2 miesięczne,
  - długoterminowe - na okresy umowne : 2 miesięczne, 3 miesięczne, 6 miesięczne, 9 miesięczne, 12 miesięczne.
  - UWAGA : istnieje możliwość negocjowania warunków - okresu umownego i stopy oprocentowania,
  - odsetki są stawiane do dyspozycji w pierwszym dniu roboczym po okresie umownym,
  - lokata jest odnawialna,
  - zerwanie lokaty w trakcie trwania okresu umownego powoduje naliczenie odsetek w wysokości połowy stawki ustalonej dla środków na rachunku płatnym na każde żądanie,
  - nie podjęte odsetki podlegają kapitalizacji,
  lokaty terminowe w walutach wymienialnych dla podmiotów gospodarczych.

 • 1. Bank otwiera i prowadzi lokaty typu OVER/NIGHT w złotych wyłącznie dla klientów instytucjonalnych.
  2. Przez lokatę typu OVER/NIGHT w złotych należy rozumieć jednodniową lokatę, na którą przeksięgowywane jest automatycznie, po zamknięciu dnia operacyjnego saldo środków pieniężnych.
  3. Środki pieniężne wraz z naliczonymi odsetkami zwracane są na rachunek rozliczeniowy Posiadacza lokaty, następnego dnia rano.
  4. Wysokość środków pieniężnych przeksięgowywanych automatycznie z rachunku rozliczeniowego Posiadacza lokaty na lokatę OVER/NIGHT w złotych nie może być mniejsza od kwoty 10.000 PLN.
  5. Wpłaty na lokatę typu OVER/NIGHT w złotych dokonywane są wyłącznie poprzez obciążenie rachunku rozliczeniowego Posiadacza lokaty.
  6. Środki pieniężne znajdujące się na lokacie typu OVER/NIGHT w złotych oprocentowane są według stałej stopy procentowej, podawanej w stosunku rocznym.

 • Do pobrania

  Uwaga plik w formacie PDF - do otworzenia wymagany darmowy program Adobe Reader.