Rachunek Pomocniczy

Cechy produktu:

Rachunek pomocniczy przeznaczony jest dla posiadaczy rachunków bieżących. Otwierany jest dla wyodrębnionych środków pieniężnych na określone cele (np. fundusz socjalny) i służy do przeprowadzania przez posiadacza rachunku określonych rozliczeń pieniężnych.

Rachunek pomocniczy mogą założyć:

  • podmioty instytucjonalne,
  • organizacje społeczne, polityczne, zawodowe, fundacje i stowarzyszenia,
  • jednostki i zakłady budżetowe oraz organizacje finansowe,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Rachunek ten służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku, prowadzenia rozliczeń związanych z jego działalnością, która może mieć charakter gospodarczy bądź organizacyjny. Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocników uprawnionych do dysponowania rachunkiem. Rachunek pozwala na swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych, dzięki możliwości wypłaty gotówki z bankomatów oraz prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych.

Korzyści dla Klienta:

  • STAŁY DOSTĘP - Centrum Usług Internetowych jest nowoczesną usługą bankową, pozwalającą klientom banku odbierać informacje o rachunkach i składać zlecenia przy pomocy komputera i linii telefonicznej.
  • ZYSK- nadwyżki finansowe na rachunku bieżącym mogą być zagospodarowane w formie lokat terminowych. Bank otwiera i prowadzi rachunki lokat terminowych. Wysokość oprocentowania zależy od zadeklarowanego i dotrzymanego przez Posiadacza rachunku okresu lokaty terminowej.